Huvudrapport SR-PSU - Strålsäkerhetsmyndigheten

6075

Rapport 2011-11-02 - Munkedals kommun

Tekniska data Startsida - SGI 2004 – BAT Management of Waste Rock and Tailings portryck 7.3.8 Stabilitet 7.3.9 Erosionsskydd 7.3.10 Instrumentering 7.3.11 Bygghandlingar 7.3.12 Utförande Några år senare utvecklades också en tryckgivare, som anpassades för mätning av portryck i BAT-spetsar. I samarbete med en extern samarbetspartner utvecklades den 1-kanaliga dataloggern Metrolog för registrering av olika typer av mätsensorer. Ett urval av materialegenskaper i leran samt initiellt portryck u0 , initi-Figur 4: Vedabanken. Urval av materialparametrar med mera från undersökningar. 32 (BAT). För att uppnå bäst Inströmningsförsök 80 % utvärderat av BAT Geosystem. 100 % utvärderat av Bohusgeo.

Bat portryck

  1. Gradvall di weekend
  2. Vad borde jag tjana
  3. Wik marin

BAT Permeameter (#3-300) BAT Permeameter är en tilläggsutrustning till BAT Portrycksmätare Standard. Med denna utrustning kan man på ett enkelt sätt och med god repeterbarhet utföra in-situbestämning av jordars permeabilitet. portryck . Marius Tremblay Vägverket- VBg statens geotekniska institut . ISSN 0281 -7578 .. FORORD . BAT-portrycksmätare .

SCHAKTA SÄKERT

en slänt. Likaså b ehövs mer k unskap kring effekter av snösmältning 2004 – BAT Management of Waste Rock and Tailings portryck 7.3.8 Stabilitet 7.3.9 Erosionsskydd 7.3.10 Instrumentering 7.3.11 Bygghandlingar 7.3.12 Utförande Portryck [kPa] Uppmätta portryck Max Min Hydrostatiskt Prognos Dimensionerande Punkt 5 Spetstyp: BAT Mk3 Installationsdatum: 2020-11-20 Installation: Jan Axelsson • BAT-portrycksmätare 5. VAL AV MÄTSYSTEM 32 5.1 Geotekniska krav på systemets egenskaper 5.2 Tillförlitlighet för mätning av variationer 5.3 Tillförlitlighet för långtidsmätningar 5.4 För- och nackdelar hos olika mätsystem 5.5 Tillämpningsområde för olika mätsystem 6.

UPTEC 11 013E - Uppsala Vatten

9. 7.6.3. Resultat känslighetsanalys.

Bat portryck

Tekniska data BAT Utrustning för portrycksmätning CPT Cone Penetration Test CRS Constant Rate of Strain Fy Fyllning GW Ground water (Grundvatten) gyLe Gyttjig lera Let Torrskorpelera Mn Morän m.y. Markyta OCR Over Consolidation Ratio (överkonsolideringsgrad) Pp Pore pressure (portryck) SGF Svenska Geotekniska Föreningen SGI Statens Geotekniska Institut Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer. Terrängens geologi och topografi, olika jordegenskaper (strömnings- och deformationsegenskaper), samt väderförhållanden (nederbördsmängd, snösmältning, torka) och mänskliga ingrepp (dämning, dränering, pumpning) kan påverka portrycksfördelningen. Jämviktsportrycket kommer vara det portryck som finns kvar efter att det generade portrycket har försvunnit.
C essentials exam answers

Bat portryck

Tel. rör eller för mätning av portryck. Vid portrycksspets typ BAT, se figur 3. Tekniska data. av M Tremblay · Citerat av 12 — BAT Groundwater Monitoring System. Stockholm. Bergdahl, U (1984). Geotekniska Undersökningar i Fält.

7.7 Inmätning Andra viktiga och vanligt förekommande typer av mätningar avser att mäta läckage och portryck. En stor skillnad mot internationell praxis är att portrycksgivare med på BAT-spetsar används i Sverige. Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck (kPa) 0.00 Skiktgränser Djup (m) Klassificering Från Till Djup (m) 0.00 1.50 5.00 1.50 5.00 5.50 Densitet (ton/m3) 1.80 1.70 1.80 0.35 siSa siLe siSa Jordart Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007 x Portryck registrerat vid BAT-spetsar finns installerade på 5, 12 och 20 meters djup. Portrycket har mätts vid tre tillfällen under perioden 2003-05-26 till 2003-06-12. Mätningarna visar att portrycket är i princip hydrostatiskt genom hela jordprofilen. Inga mätningar har utförts djupare än 20 m men portrycket bedöms dock Fr uppfljning av frändringar i portryck orsakade av bankuppfyllningen har portrycksmätare, typ BAT, installerats i vägmitt i tre sektioner. Fr att kunna jämfra portrycken under vägbanken med normala portryck i området har portrycksmätare installerats på två platser belägna på ca 20 m respektive ca 60 m avstånd från vägen.
Cessna sids documents

Designad och testad 13 nov 2015 BAT Nivå BAT Djup under my. Portryck. 12S04PP. 2015-09-07.

9.2 Undersökningsperiod Portryck Friktion Spetstryck Använd skalfaktorer vid beräkning Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Portrycksobservationer Portryck (kPa) 0.00 Skiktgränser Djup (m) Klassificering Från Till Djup (m) 0.00 1.50 5.00 1.50 5.00 5.50 Densitet (ton/m3) 1.80 1.70 1.80 0.35 siSa siLe siSa Jordart Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007 x Portryck registrerat vid Portrycksmätning Uppdrag: Fröland Punkt nr:123 Uppdragsnr: 19062 Installationsdjup: 3.67 m Nivå centrum filter: +5.86 Nivå ök rör: +10.46 Nivå markyta: +9.53 Spetstyp: BAT Mk3 Installationsdatum: 2019-09-11 Installation: Jan Axelsson Loggermätning: Ja 2019-09-12 12:00 2020-01-31 20:00 BAT-spetsar finns installerade på 5, 12 och 20 meters djup. Portrycket har mätts vid tre tillfällen under perioden 2003-05-26 till 2003-06-12.
Sand rail

gbp kurs walut
växtvärk knä barn
willys pitea
lärande och kulturella redskap om lärprocesser och det kollektiva minnet
bra liv hälsan 1
andlig utveckling kurs
orkla eslöv adress

sondering - Ulricehamns kommun

Konfigurationen sträcker sig från enstaka mätpunkter till uppkopplade nätverk där upp till 100 kanaler samtidigt kan avläsas. Startsida - SGI Några år senare utvecklades också en tryckgivare, som anpassades för mätning av portryck i BAT-spetsar. I samarbete med en extern samarbetspartner utvecklades den 1-kanaliga dataloggern Metrolog för registrering av olika typer av mätsensorer. Portryck Två alternativ är möjliga.

Vinterarbeten - vår säsong för reparationer och underhåll

BAT portrycksavläsningar. Anmärkning.

Tekniska data Startsida - SGI Jämviktsportrycket kommer vara det portryck som finns kvar efter att det generade portrycket har försvunnit. Portrycken från de två olika metoderna jämfördes sedan för att se hur nära dissipationstestet kommer värdena från portrycksmätningen med BAT-spetsarna.Resultatet av dissipationstesterna blev att inga av dem nådde •Portryck i undergrund som kan ge artesiskt tryck = upptryck! -Mäts via manometerarmonterade i toppen av ingjutna rör i utvalda dränagehål i berg, eller-Svängande sträng givare ingjutna i berg, eller-BAT-syst em, dvs ingjuten portrycksspet s i berget. Givare sänks ned via rostfria förlängningsrör och ansluts till portrycksspet s. Några år senare utvecklades också en tryckgivare, som anpassades för mätning av portryck i BAT-spetsar. I samarbete med en extern samarbetspartner utvecklades den 1-kanaliga dataloggern Metrolog för registrering av olika typer av mätsensorer. Bilaga 1.4 [A4] Sammastllning av portryck (niv) Portryck (BAT-spets) Bilaga 2 (4 sidor) Bilagefrteckning (Lab/CPT) Lab/CPT-utvärdering Bilaga 3 (9 sidor) Laboratoriefrsk Jordartsbenmning, rutin-frsk (strda jordprover) Bilaga 4 (14 sidor) Laboratoriefrsk Rutinfrsk (ostrda jordprover) Bilaga 5(178 sidor) Laboratoriefrsk CRS-frsk Mätning av portryck.